مقاله: مراحل اجرایی روف گاردن

به گزارش نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، با این که می توانید هر گیاهی که به آن علاقه دارید را در روف گاردن داشته باشید اما برای انتخاب باید به وزن گیاهان، آب و هوای منطقه، هزینه های نگهداری آن نیز باید توجه کنید. از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ روف گاردن ها ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن باید سبک ﻃﺮاحی ﺷﻮﻧﺪ، از گیاهانی استفاده می گردد که بتوانند در خاک کم عمق نیز رشد نمایند.

مقاله: مراحل اجرایی روف گاردن

برای محافظت پشت بام و یا تراس از نشت باید از لایه عایق کاری به صورت کاملا اصولی استفاده نمایید. ﻏﺸﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ یک ﻻﻳـﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺿﺪ آب و هم به شکل ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ استفاده می گردد. اﻧﺘﺨﺎب یک غشای ﻣﻨﺎﺳـﺐ بسته به ﺷﺮاﻳﻂ پشت ﺑﺎم، ممکن است زمان و هزینه اجرای آن را از دست بدهد. اﺧﻴﺮا بعضی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ محصولی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﻳﺸﻪ و غشا را در یک لایه قرار داده اند.

زﻫﻜﺶ روف گاردن محلی بین ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈ می باشد ﺗﺎ جریان آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎیی ﺑﻪ وراد ﺳﻴﺴﺘﻢ زهکشی گردد. ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﺎران را در ﺧﻮد نگه می دارند ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زهکشی می گردد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻘـﺪاری آب اضافی وجود دارد. آب اضافی روف گاردن می تواند به روش های زیر تخلیه گردد:

محیط کشت روف گاردن باید سبک باشد. وزن روف گاردن باید توزیع گردد. وزن نرمالی که برای هر متر مربع برای سازه پشت بام برای هر متر قابل تحمل است چیزی در حدود 900 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در حالت مرطوب می باشد. یک ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﻤﻮلی با ترکیب یک ﺳﻮم ﻣﺎﺳﻪ، یک ﺳﻮم ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و یک ﺳﻮم ﮔﻴﺎﺧﺎک ﻣﺼﻨﻮعی (ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻮب ﭘﻮﺳـﻴﺪه و ﻛﻮد ﻧﺒﺎتی) محیطی عالی برای کشت گیاه در روف گاردن به شمار می رود.

منبع مقاله: مراحل اجرایی روف گاردن

به "مقاله: مراحل اجرایی روف گاردن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: مراحل اجرایی روف گاردن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید